Nama:……………………………                                                                  Tingkatan 1:……………….

 

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012

TINGKATAN SATU

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

1 JAM

ARAHAN: Kertas ini mengandungi 3 bahagian iaitu:

 Bahagian A: Soalan Objektif                  (60 markah)

Bahagian B: Peraturan Sekolah              (20 markah)

Bahagian C:  Soalan Struktur                 (10 markah)

Bahagian A: Pilih jawapan yang paling sesuai

1  Kerajaan demokrasi bermaksud

sistem pemerintahan yang adil.                          kerajaan yang dipilih oleh rakyat.

kerajaan yang disokong oleh rakyat.                  kerajaan yang diperintah oleh seorang raja.

Negara manakah yang tidak mengamalkan sistem kerajaan demokrasi?

Brunei.                                                               Indonesia.

Australia.                                                            Amerika Syarikat.

Rakyat berpeluang memilih kerajaan yang mentadbir melalui

pilihan raya.                                                        undang-undang.

perlembagaan.                                                    proses perundingan.

Kita dapat mengamalkan prinsip demokrasi di dalam kelas dengan cara

melaungkan perkataan demokrasi beramai-ramai.

membuat bising di dalam kelas apabila tiada guru.

menghormati adat resam dan budaya rakan-rakan yang berbilang kaum.

D  merosakkan harta benda sekolah.

Kelebihan sistem demokrasi dalam memilih tokoh murid di sekolah ialah

dapat memilih rakan yang rapat.

dapat mewujudkan persaingan antara rakan-rakan.

dapat memilih calon yang berkelayakan.

dapat mengambil hati rakan yang tercalon sebagai tokoh murid.

Mengapakah kita perlu mengamalkan sikap saling menghormati antara satu sama lain?

    A  Mewujudkan semangat perpaduan.

Mewujudkan semangat kekitaan.

Mewujudkan semangat berpersatuan.

Mewujudkan semangat persefahaman.

7   Kita boleh membentuk jati diri yang positif melalui

usaha yang berterusan.

     B  pendidikan akademik di sekolah.

     C  bakat dan potensi diri.

didikan agama dan moral.

8   Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap empati?

Menghulurkan derma tanpa mengharapkan balasan.

     B  Memberi bantuan kewangan untuk menunjuk-nunjuk.

Menghulurkan bantuan kerana mahu menjaga hati seseorang.

Mengharapkan sesuatu apabila memberi sebarang bantuan atau pertolongan.

9   Apakah maksud kelestarian alam sekitar?

Menjaga keindahan alam sekitar.

Mengekalkan keadaan alam sekitar.

     C  Membawa perubahan kepada alam sekitar.

Berusaha untuk memulihara alam sekitar.

10  Pilih warganegara yang mempunyai kesedaran sivik.

       A  Menjaga harta benda awam untuk kepentingan bersama-sama.

Melakukan sesuatu tindakan untuk kepentingan diri sendiri.

Melanggar peraturan dan undang-undang negara.

Membaik pulih kemudahan awam yang rosak.

11  Perlembagaan berfungsi sebagai

penggubal dasar-dasar negara.

pentafsir undang-undang.

       C  garis panduan cara pemerintahan kerajaan.

panduan untuk menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan.

12   Melalui sistem demokrasi, rakyat diberi peluang dalam

proses pembuatan keputusan.

pelaksanaan undang-undang negara.

menggulingkan kerajaan yang memerintah.

memilih raja yang menjadi ketua negara.

13  Ketua agama Islam bagi negeri Sabah danSarawak ialah

Ketua Menteri.

Menteri Besar.

Yang di-Pertuan Besar.

Yang di-Pertuan Agong.

14  Bagaimanakah perlembagaan membentuk semangat patriotisme?

Apabila hak asasi rakyat terjamin.

Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama.

Apabila rakyat bebas menganut agama masing-masing.

Apabila hak antara kaum bumiputera dan bukan bumiputera dibenarkan.

15   Badan kehakiman berfungsi untuk

menggubal dasar negara yang tertinggi.

memperjuangkan hak kea rah pemerintahan negara.

menjalankan segala hal yang berkaitan dengan undang-undang dan pengadilan.

menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan.

16   Dasar-dasar kerajaan ditentukan oleh

Jemaah Menteri.

Perdana Menteri.

ParlimenMalaysia.

D  Kementerian Luar Negeri.

17   Perlembagaan diinterpretasikan sebagai

dokumen pengenalan negara.

suatu lambing kedaulatan negara.

susunan undang-undang negara mengikut tarikh terbitnya.

aturan undang-undang dan prinsip asas untuk memerintah negara.

18  Rakyat berpeluang untuk menyuarakan pendapat dan fikiran mereka kepada kerajaan dengan

mengadakan pilihan raya.

menyertai persidangan di parlimen.

menulissurat terbuka kepada kerajaan.

memilih wakil rakyat dalam pilihan raya.

19   Kumpulan eksekutif yang melaksanakan tugas kerajaan dan tidak terlibat dalam politik dikenali

sebagai

wakil kerajaan.

kakitangan awam.

Pegawai Perkhidmatan Awam.

ahli Suruhanjaya Kakitangan Kerajaan.

20   Pilih perlakuan yang menunjukkan warganegara yang tidak mempunyai kesedaran sivik.

Menconteng pondok telefon awam.

Menggunakan minyak tanpa plumbum untuk kenderaan.

Membiarkan nasib golongan kurang upaya tidak terbela.

Mengabaikan pendidikan moral dan agama anak-anak.

 

21    Setiap warganegara perlu mewujudkan perpaduan kaum untuk

A  menimbulkan jurang perbezaan antara kaum.

memudahkan rakyat mengenal pasti sesuatu kaum.

menjadi ikutan para pelancong dari luar negara.

meneruskan kesinambungan sosial dalam masyarakat.

22    Bagaimanakah kita boleh menunaikan tanggungjawab menjaga dan mengekalkan alam sekitar/

Menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal.

Menyapu sampah sarap apabila perlu sahaja.

Memboikot kempen alam sekitar yang dianjurkan.

Mengumpul bahan- bahan terpakai yang tidak boleh digunakan.

23     Ibu bapa bertanggungjawab membentuk jati diri anak-anak dengan cara

memberikan kebebasan sepenuhnya kepada mereka.

memanjakan mereka dengan segala kemewahan.

mendidik anak-anak apabila berkesempatan sahaja.

memberikan didikan agama dan moral yang secukupnya.

 

24    Pihak kerajaan dapat membantu golongan kurang upaya melalui

pemberian wang kepada mereka setiap bulan.

penyediaan pusat-pusat untuk mengumpulkan mereka.

penyediaan kemudahan dan memudahkan pergerakan mereka.

program kaunseling dan motivasi yang diadakan setiap minggu.

25    Apakah keunikan yang dimiliki oleh masyarakatMalaysia?

Alam sekitar yang tidak pernah dicemari.

Golongan kurang upaya diberi nafkah tanpa perlu bekerja.

Perpaduan yang terjalin dalam kalangan masyarakat.

Rakyat berupaya menghadapi segala cabaran dalaman dan luaran.

26    Sokongan moral yang dapat diberikan kepada golongan yang kurang bernasib baik dan kurang

upaya ialah

A   wang perbelanjaan.

B   kempen kemanusiaan.

C   bantuan makanan dan pakaian.

D   kata-kata semangat untuk meneruskan hidup.

27    Kualiti air dapat dipelihara sekiranya perlakuan berikut tidak diamalkan

A   Memagar kawasan sungai.

B   Mengurangkan penggunaan air di rumah.

C   Membuang sampah sarap ke dalam sungai.

D   Bergotong-royong membersihkan kawasan sungai.

28    Golongan kurang upaya bermaksud

A   orang yang kerap jatuh sakit.

B   orang yang tidak dapat meneruskan hidup.

C   orang yang tidak berkeupayaan untuk melaksanakan tugas yang diberikan.

D   orang yang tidak berupaya mencapai sepenuhnya keperluan biasa seperti individu normal.

29     Mengapakah pembentukan jati diri begitu penting kepada generasi muda?

Kerana dapat membantu mereka yang terjebak dalam gejala sosial.

Kerana dapat menambahkan pengetahuan mereka dalam soal-soal agama.

Kerana dapat menjadi benteng untuk mereka menghadapi segala bentuk cabaran.

Kerana dapat menghabiskan masa mereka dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan.

30     Undang-undang  negara digubal oleh

         A   badan eksekutif.                                           badan kehakiman.

C   badan perundangan.                                     badan bukan kerajaan.

Bahagian B: Peraturan Sekolah

Isikan tempat kosong dalam penyataan di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.

Kod Salah laku Tindakan Markah Demerit
112 Mencuri 
331 Rambut panjang 
442 Lewat Sekolah 
444 Makan di kantin sebelum/ selepas rehat 
551 Berkelakuan kasar terhadap guru 
881 Ponteng kelas 
882 Ponteng sekolah 

(20 markah)

Bahagian C: Soalan Struktur (10 markah)

1     Nyatakan peranan kerajaan kepada rakyat di negara yang mengamalkan pemerintahan demokrasi seperti di

Malaysia?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( 2 markah)

2     Apakah kebaikan sistem kerajaan demokrasi yang diamalkan di negara ini?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( 2 markah)

3     Senaraikan dua cirri sistem demokrasi diMalaysia.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                          (2 markah)

4    Bagaimanakah cara-cara untuk membentuk masyarakat yang sejahtera?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                              (2 markah)

5    Nyatakan dua ciri-ciri masyarakat yang sejahtera?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                              (2 markah)

    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s